advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Privacy

Op de werkzaamheden van Advance B.V. is ons privacyreglement van toepassing. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met Advance.

De volgende principes liggen ten grondslag aan ons privacybeleid: 

 • Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij zullen deze persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt. Hierbij werken wij conform de doelbinding. Wij verwerken alleen gegevens voor uitdrukkelijke omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
 • U heeft recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt. Wij werken hierbij conform de dataminimalisatie. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk.
 • Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen. Hiertoe verzorgen wij een passende beveiliging door technische en organisatorische maatregelen te nemen om de verwerking te beveiligen.
 • Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens. Wij werken conform de wettelijke grondslag.

Wij zijn ons bewust van de gevoeligheid van de informatie waarmee wij werken. Daarom gaan wij aantoonbaar zorgvuldig en veilig om met persoonsgegevens. Wij bewaken de privacy evenals de veiligheid en het behoud van controle over uw gegevens. Advance verwerkt de (persoons)gegevens van werknemers van opdrachtgevers, werknemers opgenomen op polissen van opdracht gevende verzekeraars, ketenpartners en leveranciers. Wij doen dit vertrouwelijk en zorgvuldig, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bescherming en veiligheid van persoonsgegevens is voor Advance van groot belang. Daarom hebben wij maatregelen getroffen van technische en organisatorische aard. Zodoende beveiligen wij ons tegen verlies van persoonsgegevens en tegen onbevoegde verwerking daarvan.

Voortdurende technologische ontwikkelingen zijn van invloed op privacy en veiligheid. De ambitie van Advance is om hierbij het belang en de wensen van de klant voorop te blijven stellen. Daar waar klanten een eigen verantwoordelijkheid hebben, helpen wij hen. In geval van een illegale doorbraak van de beveiliging van onze systemen zullen wij alles in het werk stellen om gegevens veilig te stellen.

Het volledige privacyreglement van Advance leest u hier.

Vragen, opmerkingen of meldingen inzake het privacyreglement kunt u richten aan: privacy@advance.blue

Versie: november 2018

Laatste nieuws

 • 05-03-2019

  Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

  Wanneer een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, en er geen loondoorbetalings-plicht meer bestaat, kan zijn dienstverband beëindigd worden. Veel werkgevers houden het dienstverband in een dergelijk geval echter in stand, omdat ze het onrechtvaardig vinden dat ze een transitievergoeding dienen te betalen. We noemen dat ‘slapende dienstverbanden’.

 • 19-02-2019

  Politiek debet aan stijging zorgkosten

  De politiek is debet aan de stijging van de zorgkosten. De korte termijn scoringsdrift van de politieke partijen, belemmert onbedoeld het zorgvuldig opgebouwde beleid.

Onze diensten

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.