advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Privacy

Op de werkzaamheden van Advance B.V. is ons privacyreglement van toepassing. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met Advance.

De volgende principes liggen ten grondslag aan ons privacybeleid: 

 • Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij zullen deze persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt. Hierbij werken wij conform de doelbinding. Wij verwerken alleen gegevens voor uitdrukkelijke omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
 • U heeft recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt. Wij werken hierbij conform de dataminimalisatie. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk.
 • Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen. Hiertoe verzorgen wij een passende beveiliging door technische en organisatorische maatregelen te nemen om de verwerking te beveiligen.
 • Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens. Wij werken conform de wettelijke grondslag.

Wij zijn ons bewust van de gevoeligheid van de informatie waarmee wij werken. Daarom gaan wij aantoonbaar zorgvuldig en veilig om met persoonsgegevens. Wij bewaken de privacy evenals de veiligheid en het behoud van controle over uw gegevens. Advance verwerkt de (persoons)gegevens van werknemers van opdrachtgevers, werknemers opgenomen op polissen van opdracht gevende verzekeraars, ketenpartners en leveranciers. Wij doen dit vertrouwelijk en zorgvuldig, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bescherming en veiligheid van persoonsgegevens is voor Advance van groot belang. Daarom hebben wij maatregelen getroffen van technische en organisatorische aard. Zodoende beveiligen wij ons tegen verlies van persoonsgegevens en tegen onbevoegde verwerking daarvan.

Voortdurende technologische ontwikkelingen zijn van invloed op privacy en veiligheid. De ambitie van Advance is om hierbij het belang en de wensen van de klant voorop te blijven stellen. Daar waar klanten een eigen verantwoordelijkheid hebben, helpen wij hen. In geval van een illegale doorbraak van de beveiliging van onze systemen zullen wij alles in het werk stellen om gegevens veilig te stellen.

Het volledige privacyreglement van Advance leest u hier.

Vragen, opmerkingen of meldingen inzake het privacyreglement kunt u richten aan: privacy@advance.blue

Versie: november 2018

Laatste nieuws

 • 19-02-2021

  Advance ondersteunt niet-eigenrisicodragers bij bezwaar- en beroepzaken richting UWV

  Advance, onderdeel van de Montae & Partners Groep, ondersteunt werkgevers bij het zo optimaal mogelijk beperken van onnodige kosten rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zij doet dit onder andere door middel van de uitvoering van het Ziektewet eigenrisicodragerschap en WGA-casemanagement.

 • 06-05-2020

  Het pensioenakkoord in de praktijk

  In het Pensioenakkoord van juni 2019 is een heel pakket aan maatregelen afgesproken rondom het pensioenstelsel. Een heikel punt in de voorafgaande jaren van overleg was bijvoorbeeld een regeling voor ‘zware beroepen’. Wat betekenen de maatregelen voor uw organisatie?

Onze diensten

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bezwaar- en beroepszaken UWV

De werkgever helpen bij het voeren van individuele bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.